Tietosuojaseloste

25.5.2018 alkaen

1. Rekisterinpitäjä
Sentakia Oy
Y-tunnus: 2548043-4
Tähtitorninkatu 26
15830 Lahti

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Asiakasrekisteripäällikkö
Aleksanterinkatu 17 B, 15110 Lahti
Puhelin: 0400 478 110

3. Rekisterin nimi
Sentakia Oy:n asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri (”Sentakia Oy:n asiakasrekisteri”)

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriä käytetään Sentakia Oy:n laskutukseen, perintään ja asiakkaiden tunnistamiseen. Asiakasrekisteriä käytetään myös lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitamiseen.
Henkilötietoja käytetään myös henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin ja tietopalveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.
Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden ja näiden yhteistyökumppanien markkinointiin, markkinatutkimuksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

5. Rekisterin tietosisältö
Sentakia Oy:n asiakasrekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Asiakkaan perustiedot ja yksilöivät tunnisteet:
• nimi
• osoite
• puhelinnumero
• sähköposti
• muut asiakkaan antamat tiedot
Asiakkuuteen liittyvät tiedot:
• asiakkuuden alkamisajankohta
• laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
• maksuttomien palvelujen käyttö (esim. uutiskirjeet)
• rekisteröityyn kohdistetut ja muut edut ja kampanjat sekä niiden käyttö (mukaan lukien rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneiden kampanjoihin liittyvät tiedot)
• suoramarkkinointiluvat ja -kiellot sekä markkinoinnin kohdentamiseen liittyvät tiedot
Lainsäädäntövelvoitteiden täyttämisen edellyttämiä tietoja, kuten
• rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain velvoitteiden täyttämisen edellyttämät tarpeelliset tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Pääasiassa asiakkaan ilmoittamat tiedot. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereistä, väestötietojärjestelmästä, luottotietorekistereistä sekä muista vastaavista tietopalveluja tarjoavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä ja tietolähteistä, sekä rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle. Henkilötietoja ei luovuteta muutoin ulkopuolisille, lukuun ottamatta:
• viranomaisia lakisääteisissä tapauksissa
• rekisterinpitäjän laskutuksesta ja perinnästä vastaavaa yritystä
• kohdassa 9 kuvattuja markkinointitarkoituksia

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto säilytetään asianmukaisesti lukituissa tiloissa. Sähköisesti tallennettu tieto säilytetään asianmukaisesti suojatussa, käyttäjätunnistuksen vaativassa tietojärjestelmässä. Tiedot käsitellään luottamuksellisesti, eivätkä niihin pääse käsiksi yrityksen ulkopuoliset tahot.
Rekisteri sijaitsee suojatussa ja valvotussa laitetilassa. Rekisterinpitäjän henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus liittyen rekisterin tietoihin ja pääsy rekisteriin on teknisesti ja fyysisesti suojattu.
9. Markkinointi
Rekisteristä voidaan myydä tai luovuttaa henkilötietolain sallimia tietoja Sentakia Oy:n valikoiduille yhteistyökumppaneille suoramarkkinointitarkoituksiin, markkinatutkimuksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen, ellei rekisteröity ole erikseen kieltänyt tietojen luovuttamista. Sentakia Oy voi käyttää asiakkaiden tietoja omaan suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin (mukaan lukien sähköiset viestintävälineet).

10. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteriin talletetut tiedot. Pyyntö tietojen tarkistamisesta tulee tehdä kirjallisena ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle osoitteeseen Aleksanterinkatu 17 B, 15110 Lahti.

11. Tiedon korjaaminen
Asiakas voi henkilötietolain 29 §:n mukaisesti päivittää ja muuttaa omia tietojaan ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle kohdassa 2. mainituin yhteystiedoin.

12. Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaan oikeus kieltää Sentakia Oy:tä käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Asiakas voi kieltää markkinoinnin lähettämällä kiellon sähköpostitse tai kirjallisena ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle osoitteeseen Aleksanterinkatu 17 B, 15110 Lahti.

13. Evästeet
Eväste (cookie) on tunnistetiedosto, jonka palvelu lähettää koneellesi. Evästeiden avulla hallitaan palvelutapahtumaa. Sentakia Oy käyttää evästeitä vain parantaakseen käyttäjäkokemuksia ja palvelun yleistä tasoa sekä analysoidakseen www-sivustonsa käyttöä markkinointia ja laaduntarkkailua varten.
Sentakia Oy saattaa käyttää myös kolmannen osapuolen evästeitä siinä tarkoituksessa, että Sentakia Oy:n yhteistyökumppani voi tukea Sentakia Oy:tä esimerkiksi sen www-sivustojen käytön analysoimisessa ja arvioimisessa.
Rekisteröity voi halutessaan muuttaa web-selaimensa asetuksia niin, että joko kaikki tai vain sellaiset evästeet, jotka eivät tule suoraan Sentakia Oy:n palvelusta, tulevat estetyiksi. Rekisteröity voi halutessaan muuttaa selaimensa asetuksia myös niin, että hän saa tiedon evästeiden kulloisestakin käyttämisestä. Jos kaikki evästeet on estetty, Sentakia Oy:n palvelu voi lakata toimimasta joko kokonaan tai osittain.